Kart- och GIS-tjänster

Kommunen hjälper dig med utstakning och lägeskontroll samt tar fram lov- och nybyggnadskartor vid bygglov.

  • Du kan beställa flygbilder och andra specialkartor för att planera din tomt eller kanske bara ha för att dokumentera en plats som är viktig för dig.
  • Du kan få ut kartor som visar fastighetsgränser, byggnader, vägar och gator samt höjder.
  • Du kan också få fram flygfotografier i färg.

Du kan få alla kartor i olika dataformat eller utskrivet på vanligt papper.

Beställa kartor

Du kan läsa nedan om vilka kartor du kan beställa hos kommunen. Beställ via e-tjänst eller blankett.

Förrättnings­karta

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter inom en viss lantmäteriförrättning. Kartan visar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna. Förrättningar handläggs av lantmäteriet.

Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kan du kontakta lantmäteriet eller kart- och GIS-avdelningen på Enköpings kommun.

Lovkarta

En lovkarta visar var på tomten det redan finns byggnader. Den visar var du får och inte får bygga något samt anslutande vägar. Område som du inte får bygga på kallas för prickmark.

När du söker bygglov för tillbyggnad eller annan åtgärd behöver du oftast ha en lovkarta. Vet du inte vilken karta du behöver, kontaktar du byggavdelningen.

Lovkartan innehåller bland annat befintlig bebyggelse på fastigheten, prickmark (mark som inte får bebyggas) och angränsande vägar.

Leveranstiden för kartorna är normalt två till fyra veckor. Var därför ute i god tid när du beställer din karta.

Nybyggnads­karta

En nybyggnadskarta visar bland annat fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter och anslutningspunkter för vatten och avlopp (VA). Den innehåller även planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut.

När du söker bygglov för nybyggnad måste du oftast ha en nybyggnadskarta. Vet du inte vilken karta du behöver kontaktar du byggavdelningen.

Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter, anslutningspunkter för vatten och avlopp (VA) samt planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut med mera.

Leveranstiden för kartorna är normalt två till fyra veckor. Var därför ute i god tid när du beställer din karta.

Geografiska analyser (GIS)

Vi kan ta fram kartor med anpassat innehåll och utseende. Vi kan även göra analyser av geodata eller annan data som presenteras i tabeller, rapporter eller på karta. Till exempel kan vi visa på kartan var strandlinjen har gått under årens lopp.

Grundkarta

Grundkarta är ett utdrag ur primärkartan vid ett visst tillfälle. Grundkartan används som underlag för detaljplaner. Kartan innehåller samma information som primärkartan, men kompletteras med information från eventuella tidigare detaljplaner inom området. I en grundkarta finns alltid höjdinformation och fornlämningar redovisade.

Ortofoton

Ortofoton är skalriktiga flygfotografier i färg som finns tillgängliga över hela kommunen. Tätorterna fotograferades 2014. Ortofoton kan med fördel kombineras med andra digitala kartor för att ge ytterligare information om det aktuella området. Exempelvis kan ortofoton kombineras med fastighetsgränser.

Primärkarta

Primärkarta är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på marken. Den visar fastighetsgränser, byggnader, vägkanter och höjder. Den kan levereras i både analogt och digitalt format. Primärkartan finns i Enköping, Grillby, Lillkyrka, Fjärdhundra, Hummelsta, Skolsta, Hjälsta, Ekolsund ochi Örsundsbro.