Avfall i fritidsbåtshamnar

Alla fritidsbåtshamnar som har minst 25 båtplatser ska ta emot allt avfall som fritidsbåtar har behov av att lämna. De ska också ha en godkänd avfalls­hanterings­plan.

Nya regler

Från den 1 maj 2023 gäller ny föreskrift om avfallshantering för fritidsbåtshamnar. Enligt de nya reglerna ska hamnar med minst 25 båtplatser ta emot fritidsbåtarnas avfall, exempelvis toalettavfall, hushållssopor och farligt avfall.

För att kunna ta emot avfallet måste hamnarna numera ha fungerade anordningar för avfall, som har rätt kapacitet. Anordningarna ska vara rätt placerade och lagas genast om de skulle råka gå sönder.

Avfallshanteringsplan

Fritidsbåtshamnarna ska också ha en plan för mottagande och hantering av avfall, som är godkänd av kommunen (miljö- och byggnadsnämnden). Skulle en hamn inte ha någon godkänd plan för avfallshantering eller tillräckliga anordningar för mottagande av avfall kan kommunen skicka ut en sanktionsavgift (gäller från och med den 1 januari 2024).

Det betyder att fritidsbåtshamnar i Enköping måste göra klart sina avfallshanteringsplaner och skicka in dem till miljöavdelningen i god tid för att de ska hinna godkännas innan årsskiftet. Sanktionsavgiften gäller även om en avfallshanteringsplan skickats in till tillsynsmyndigheten men ännu inte blivit godkänd.

Skicka in avfallshanteringsplanen till miljoavdelningen@enkoping.se eller via kommunens kontaktcenter senast den 15 oktober 2023.

Avgifter

Fritidsbåtshamnarna får ta ut en indirekt avgift för att täcka sina kostnader för mottagande av avfallet. Det kan vara i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. När det gäller toalettavfall finns det möjlighet att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet.

Du som tar ut en avgift har ansvar för att uppfylla kraven som rör mottagande av avfall från fritidsbåtar. Om ingen avgift tas ut är det fastighetsägaren som har ansvar för att kraven är uppfyllda.

Tillsyn

Den nya föreskriften baseras på EU-regelverk, där syftet är att man vill minska marin nedskräpning. Med detta har tillsynen flyttats från Transportstyrelsen till kommunerna. I Enköping är det miljö- och byggnadsnämnden som har tillsynen, och det är miljöavdelningen som förbereder ärendena.

Miljöavdelningen kommer under 2023 försöka nå och besöka så många hamnar som möjligt i kommunen. Om du tror att er hamn omfattas av de nya reglerna får du gärna höra av dig till oss, så vi får snabb och rätt kontakt.