Hygien­verksamhet

När du planerar att starta en hygienverksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunens miljöavdelning innan du får starta.

Ditt ansvar att förhindra smitta

Det är viktigt att du har en välanpassad lokal, bra rutiner, god hygien och goda kunskaper så att du kan förhindra uppkomst och spridning av smitta. Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare löpande kontrollera sin verksamhet och ha tillräcklig kunskap för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön.

Verksamheter som är anmälnings­pliktiga

Verksamheter med stick- och skärverktyg

Hygieniska verksamheter där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande verktyg används med risk för blodsmitta är alltid anmälningspliktiga. Blodsmitta kan orsaka infektioner vid exempelvis penetrering av hud och allergier av tatueringsfärger.

Ändring av anmälningsplikten för stickande skärande verksamhet

Från och med den 1 juli 2021 ingår även stickande skärande verksamhet i anmälningsplikten, där det finns risk för annan smitta än blodsmitta. Det innebär att du är anmälningspliktig oavsett om du ska starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Ändringen innebär också att tillsynsansvarig för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO.

Anmälningspliktiga verksamheter

Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Akupunktur
  • Akupunktur som utförs av personal legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska i stället göra anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • Barberare med rakkniv
 • Diatermi
 • Fotvård
  • Om du använder stickande eller skärande verktyg som credoblad eller nagelbandsklippare ska du anmäla.
  • Om du endast filar och smörjer fötter behöver du inte göra en anmälan.
 • Kroppsmodifiering
  • Exempelvis ingrepp ur skönhetssynpunkt som oönskad ärrbildning, brännmärkning, implantat under huden eller kluven tunga.
 • Manikyr och/eller pedikyr
  • Om du använder stickande eller skärande verktyg som credoblad eller nagelbandsklippare ska du anmäla.
  • Om du endast filar och smörjer naglar, händer och fötter behöver du inte göra en anmälan.
 • Microneedling
 • Micropigmentering
 • Piercing samt piercing med sterila engångskassetter
  • Hygieniska verksamheter där sterila engångskassetter används med risk för annan smitta än blodsmitta är anmälningspliktiga. Även annan smitta kan orsaka infektioner i huden eller andra problem.
 • Tatuering

Är du osäker på om du ska anmäla?

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Anmälan

Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan planerad start.

Till din anmälan ska du skicka med:

 • planritning över lokalerna som visar hur de ska inredas och utrustas samt vad de olika rummen ska användas till, till exempel behandlingsplats, toalett, städutrymme, utslagsvask och förråd
 • övrig information som kan vara viktig för ärendet.

Verksamheter med bad 

Bassänger, spa-bad, bubbelpooler, floatingtankar, badtunnor, kurbad och liknande är också alltid anmälningspliktiga om det är tillgängligt för allmänheten.

Är det för eget bruk är det inte anmälningspliktigt.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Badtunna
 • Bassängbad
 • Bubbelpool
 • Floatingtank
 • Kurbad riktat till allmänheten
 • Spa-bad (spa-verksamhet med bad)

Anmälan

Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan planerad start.

Till din anmälan ska du skicka med:

 • planritning över lokalerna samt information om vad de olika rummen ska användas till. Exempelvis bassänger, reningsanläggning, omklädningsrum, toaletter, duschar, städutrymmen och förråd
 • protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas projekterade och uppmätta till till- och frånluftsflöden framgår
 • beskrivning av reningssytemet: kapacitet (antal badande per dygn), filtertyp, flöde genom filter i kubikmeter per timme, omsättningstid (antal gånger per dygn), spädvattenmängd i liter per badande, typ av desinfektionsmedel, beskrivning av pH-justering och övrig teknik som till exempel flockning eller UV-ljus
 • avloppslösning, om lokalen är utanför det kommunala avloppsnätet.

Solarieverksamhet

Om du ska starta en solarieverksamhet måste du göra en anmälan till kommunen. Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att minska risken för hudskador finns Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Anmälan

Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan planerad start.

Till din anmälan ska du skicka med:

 • planritning över lokalerna som visar hur de ska inredas och utrustas samt vad de olika rummen ska användas till. Exempelvis toaletter, förråd och omklädningsrum
 • protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden framgår
 • solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 6033-2-27:1010.

Egenkontroll

Anmälningspliktiga verksamheter behöver ha sina rutiner skriftligt dokumenterade. Det kallas egenkontroll. Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din hygienverksamhet så att det inte uppstår några olägenheter för människors hälsa och miljön.

Med hjälp av egenkontroll kan du upptäcka risker med din verksamhet innan de orsakar problem. På så sätt kan du ge dina kunder en trygg och säker behandling. Med egenkontroll förebygger du att dina kunder blir sjuka och att din verksamhet påverkar miljön negativt.

För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom miljöbalkens krav på egenkontroll, även förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).

Det ska egenkontrollen innehålla

I egenkontrollen ska det till exempel ingå rutiner för:

 • behandling och hygien
 • ansvarsfördelning
 • riskbedömning
 • städning
 • kemikalieförteckning
 • fastighetsfrågor
 • säkerhetsdatablad
 • rutiner för kontroll av utrustning

Ansvarsfördelning

Den ska finnas en tydlig och nedskriven fördelning av ansvaret inom verksamheten. Om du som är verksamhets­ansvarig fördelar något av ansvaret till personalen ska det finnas tydligt dokumenterat vem som är ansvarig.

Det är även viktigt att det är tydligt avgränsat vad som är verksamhetsutövarens ansvar och vad som är fastighetsägarens. Observera att det ändå alltid är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att lokalerna är anpassade till din verksamhet.

Rutiner för kontroll av utrustning

Det ska finnas skriftliga rutiner för att kontrollera att du håller verksamhetens utrustning i bra skick. Det kan till exempel vara rutiner för kontroll av steriliseringsutrustning.

Riskbedömning

Du ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna som finns i din verksamhet. Resultatet från undersökningarna och bedömningarna ska finnas dokumenterade. Till exempel ska du ta fram ett formulär där kunder inför behandlingen fyller i en hälsodeklaration. I en riskbedömning kan det till exempel ingå att följa upp om kunder drabbas av infektioner.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkterna som du använder i din verksamhet som kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön. Kemikalierna som berörs är de med faropiktogram, som till exempel kan finnas på städprodukter och desinficeringsmedel.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

 • produktens namn
 • vad produkten används till
 • hur mycket som används
 • information om hur skadlig produkten är
 • produktens klassificering avseende miljö- och hälsopåverkan.

Vad gäller tatueringsfärger berörs de av läkemedelsverkets lagstiftning och ska uppfylla märkningsreglerna kan du läsa mer om på Läkemedelsverkets webbplats.

Du behöver visa att du uppfyller lagkraven

Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för din verksamhet. Alla inom verksamheten ska ha kunskap om egenkontrollen. Att ha bra egenkontroll med tydliga rutiner och dokumentation gör det lättare för dig att visa hur du arbetar för att uppfylla kraven inom miljöbalkens område.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tiden vi lägger ned på att handlägga anmälan. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Alla verksamheter som vi har tillsyn över betalar en tillsynsavgift. Avgiften kan vara årlig. Hygienverksamheter som inte är anmälningspliktiga betalar i regel för nedlagd handläggningstid när tillsyn sker, men tillsyn sker mer sällan än för anmälningspliktiga och mer omfattande verksamheter.

Du betalar en avgift för anmälan av verksamheten. Från och med året efter att du har anmält verksamheten till miljöavdelningen betalar du en årlig tillsynsavgift.

Avgifter för solarium

Du betalar en avgift för anmälan av verksamheten. Det året som du får tillsyn betalar du en timavgift enligt gällande taxa och prövning enligt strålskyddslagen för vår handläggningstid i tillsynsärendet.

Verksamheter som inte är anmälnings­pliktiga

Även om verksamheterna nedan inte är anmälningspliktiga är det bra om du meddelar oss att du startar verksamheten då vi har ansvaret för att göra tillsyn på verksamheten. Det tar vi inte ut någon avgift för. Du kan ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande.

Följande verksamheter är inte anmälningspliktiga:

 • Barberare utan kniv
 • Diatermi
 • Fransar och bryn
 • Frisör
 • Hudvård
 • Hårborttagning
 • Laser- och IPL-behandling
 • Make-up
 • Manikyr och/eller pedikyr
  • Om du använder stickande eller skärande verktyg som credoblad eller nagelbandsklippare ska du anmäla.
  • Om du endast filar och smörjer naglar, händer och fötter behöver du inte göra en anmälan.
 • Massage
 • Spraytan
 • Zonterapi

Avgifter för tillsyn

Det året som du får tillsyn betalar du en timavgift enligt gällande miljötaxa för vår handläggningstid i tillsynsärendet. Hur ofta vi gör tillsyn kan variera för verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Tillsyn

Kommunen har ansvaret att göra tillsyn på hygienverksamheter för att säkerställa att verksamheten inte innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid tillsynen kontrollerar vi till exempel behandlings- och hygienrutiner, städning, ventilation och kemikaliehantering.

Tillsyn på solarier

Vid tillsyn på solarier tittar kommunen bland annat på vad ni har för typ av solarium, rör, att Strålsäkerhetsmyndighetens A3-affisch och tillverkarens exponeringsschema är uppsatta, att soltiderna kan ställas in enligt exponeringsschemat, tillgång till ögonskydd samt hur ni säkerställer att inga minderåriga använder solariet.

Processen för miljötillsyn

1. Vi bokar inspektion

Vi på miljöavdelningen kontaktar dig via telefon, brev eller e-post för att boka en tid för inspektion.

2. Vi inspekterar och du närvarar

När vi gör inspektionen är det bra om du som verksamhets­ansvarig är med, men i många fall kan det också fungera med någon annan som har god insyn i verksamheten. Du har alltid möjlighet att bjuda in dem du vill ska vara med på inspektionen.

På inspektionen går vi bland annat igenom verksamhetens rutiner, följer upp föregående inspektion och gör en rundvandring i verksamheten. I slutet av besöket sammanfattar vi inspektionen och hur eventuella brister kommer att följas upp.

3. Vi skriver inspektions­rapport eller föreläggande

Efter inspektionen skriver vi en inspektionsrapport och skickar till dig. I inspektionsrapporten framgår om verksamheten uppfyller kraven eller om brister noterades. Om vi upptäckt en allvarlig brist får du ett föreläggande, det vill säga ett beslut som du kan överklaga. I beslutet står det hur du gör för att överklaga.

4. Du redovisar åtgärder

Om vi har noterat en mindre brist kan vi följa upp hur du har åtgärdat den vid nästa inspektion.

Om du har fått ett föreläggande ska du redogöra för oss hur du har åtgärdat bristerna eller hur du planerar att göra det. I föreläggandet står det vilket datum som du senast ska ha gjort redogörelsen. Om du behöver mer tid kan du kontakta oss på miljöavdelningen för en diskussion.

Om du inte redovisar de uppgifter som vi har begärt eller överklagar föreläggandet kan vi förena föreläggandet med ett vite. Vite är en avgift som vi som tillsynsmyndighet har rätt att ta ut om du inte följer vårt beslut. Om vitesavgiften skulle dömas ut tillfaller pengarna staten.

5. Vi följer upp att åtgärderna redovisats

Vi granskar din redogörelse. Om det saknas uppgifter eller om vi har frågor kontaktar vi dig.

6. Vi fakturerar och avslutar

Om din verksamhet sedan tidigare inte betalar en årlig tillsynsavgift till miljöavdelningen kommer vi att timdebitera vår handläggningstid för inspektionen.

Då får du ett beslut om timavgift med en bilaga där du kan se vilka moment vi har utfört i samband med inspektionen och hur lång tid de har tagit. Du kan överklaga beslutet om timavgift. I beslutet står det hur du gör för att överklaga.

Efter faktureringen avslutar vi tillsynsärendet om du inte har överklagat vårt beslut om timavgift.