Kommunal­råd och förtroende­valda

Hitta kontaktuppgifter till kommunalråd och förtroendevalda politiker. Läs också om deras arvoden och uppdrag.

Kommunalråd

Kommunalråd och oppositionsråd är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd.

Två kommunalråd och ett oppositionsråd

I Enköpings kommun finns det två kommunalråd från det politiska styret i kommunfullmäktige och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet. Just nu är Peter Book (M) och Anders Wikman (NE) kommunalråd och Jesper Englundh (S) oppositionsråd.

Arvoden

Arvodet till kommunalråden bygger på det arvode som ledamöterna i Sveriges riksdag får. Finanskommunalrådet får 110 procent av beloppet medan kommunalrådet och oppositionsrådet får 100 procent.

Kontakta kommunalråd

Förtroendevalda

Alla nämnder har en förvaltning kopplad till sig som består av tjänstepersoner. Politikerna styr arbetet på ett övergripande sätt inom kommunen och beslutar om prioriteringar och mål. Sedan arbetar förvaltningarna och dess tjänstepersoner med hur de målen och prioriteringarna ska uppfyllas.

Cirka 230 förtroendevalda i Enköping

De politiker som sitter i kommunfullmäktige, nämnderna och bolagen kallas förtroendevalda. I Enköping finns cirka 230 förtroendevalda. De flesta är fritidspolitiker, vilket betyder att de ägnar sig åt sitt uppdrag inom politiken vid sidan av sitt arbete eller sina studier. I Enköpings kommun finns det tre politiker som arbetar heltid, de kallas kommunalråd.

Alla förtroendevalda finns samlade i ett register över förtroendevalda som du kan söka i.

Etiska regler för förtroendevalda och anställda

En allt större roll - medvetenhet

Medvetenhet om etik uppstår när man börjar fundera på varför man gör på ett visst sätt. Den uppstår också när man tar ställning till hur man vill vara som människa och hur man vill uppträda gentemot andra. Vi som arbetar inom Enköpings kommun har som uppgift att ge kommuninvånarna en bra och lättillgänglig service. Till vårt stöd har vi riktlinjer, policies, politiska beslut, lagar och förordningar. Detta är dock inte tillräckligt för att vi ska kunna utföra vårt arbete på allra bästa sätt.

Vi kommer, var vi än befinner oss i organisationen, att i allt högre grad vara utlämnade till vårt eget omdöme. Samhället förändras och blir allt mer komplext när det gäller kultur och värderingar. Gamla auktoriteter har fått ge vika och vi har mindre stöd i fasta normer och regler. Samtidigt sätts nya verktyg i våra händer i form av tjänstebilar, mobiltelefoner, internet, kontokort, bensinkort med mera.

Det i sin tur innebär att vi måste utveckla vår personliga förmåga för etiska bedömningar. Det individuella och personliga omdömet och ansvaret kommer att få allt större roll.

Som förtroendevald eller anställd förväntas du:

 • följa fattade beslut
 • tala sanning
 • respektera överenskommelser
 • uppträda på ett förtroendefullt sätt
 • pröva alla ärenden sakligt och objektivt

Som förtroendevald eller anställd präglar du i högsta grad andras bild av den kommunala organisationen.

Bilden skapar du genom:

 • ditt uppträdande
 • ditt språkbruk
 • ditt förhållningssätt
 • din attityd

Checklista för den som ställs inför etiska dilemman:

 • Är det lagligt?
 • Känns det bra?
 • Skulle jag vilja att det granskades?

Ett starkt förtroende

Kommuninnevånarnas förtroende för kommunens förtroendevalda och anställda kräver korrekt och allsidig information.

 • Uppträd så att du stärker förtroendet för kommunal verksamhet och väcker respekt för dig själv och din kommun.
 • Var opartisk i dina beslut och bedömningar.
 • Agera alltid professionellt och var mån om att öka ditt yrkeskunnande.
 • Ta inte emot uppdrag eller förmåner som kan innebära konflikt med din roll.
 • Var extra varsam i samband med konferenser, studieresor eller representation.
 • Acceptera inte förmåner eller inbjudningar i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra din ställning.
 • Tänk på att du förvaltar allmänna medel.
 • Tänk på att du representerar Enköpings kommun och dess innevånare.

Vad räknas som muta?

En muta är när du tar emot, eller inte uttryckligen tackar nej, till en gåva eller förmån som syftar till att du i ditt arbete ska gynna givaren. Det kan vara en muta även om arbetet / ärendet är avslutat.

En muta kan till exempel bestå av pengar, varor och tjänster, besök på restaurang, teater, sportevenemang, resor, kurser och konferenser. Diskutera alltid med din närmaste chef när du får externa inbjudningar.

Vad är bestickning ?

Bestickning är när någon lämnar, lovar eller erbjuder dig en muta eller annan otillbörlig belöning, det vill säga något som kan antas påverka hur du handlar i ditt arbete. Tänk på att du representerar Enköpings kommun och dess innevånare.