Stöd till nyanlända

Läs om vilka stödinsatser Enköpings kommun gör för ensamkommande barn, flyktingar och nyanlända. Vår integrationsenhet tar emot nyanlända i kommunen.

Ensamkommande barn

Stöd och insatser

De flesta ensamkommande barn som kommer hit flyttar snabbt vidare till andra svenska kommuner, men några stannar i Enköping. Dessa barn och ungdomar behöver vuxenstöd på olika sätt. Du kan hjälpa till genom att bli god man eller språkvän. Ditt hem kan även bli familjehem.

Rädda barnen har ett telefonnummer för ensamkommande flyktingbarn som du kan ringa till för att bara prata, få information om asylsökande i Sverige eller få veta mer om flyktingboenden. Personerna som svarar kan arabiska, dari och engelska. Telefonnumret är 0200-77 88 20. Numret är öppet fem dagar i veckan klockan 10–15.

Barn utan föräldrar

Med ensamkommande barn menas barn och ungdomar under 18 år som utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare kommer till Sverige för att söka asyl. Ensamkommande flyktingbarns levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt är att de befinner sig i en utsatt situation. Kommunens målsättning är att ge dessa barn och ungdomar en stabil grund att stå på under sin första tid i Sverige så att de ska lyckas bra att integrera sig i det svenska samhället. Så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige ska kommunen utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter.

Kommunens ansvar

Kommunens socialförvaltning har ansvar för att ta hand om ensamkommande barn i Enköping. Kommunen erbjuder boende och stöd för asylsökande barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Flyktingar

Det är integrationsenheten som samordnar kommunens information till flyktingar som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet.

Så kan du ge ditt stöd

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Som god man hjälper du till med en rad olika saker för att barnet ska få en bra tillvaro. Familjehem är den vanligaste formen av vård för barn och ungdomar som inte längre kan bo kvar i sin biologiska familj av olika orsaker. Att vara familjehem är ett av vårt samhälles mest betydelsefulla förtroendeuppdrag.

Om du som nyanländ blir sjuk

Som ny i kommunen har du möjlighet att välja någon av landstingets vårdcentraler. När du har valt - listat dig - har du möjlighet att träffa en läkare vid eventuell sjukdom.

Vid akut sjukdom ska du vända dig till akutmottagningen vid Enköpings lasarett. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, alla dagar och är till för de allvarligaste och mest akuta sjukdoms- och olycksfallen.

Om fara för liv finns ska du ringa nödnumret 112. Nödnumret ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112.