Grävning, schaktning och trafik­anordnings­plan

Du som planerar att gräva eller schakta på kommunens mark behöver först söka tillstånd hos kommunen. Du behöver också ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan).

Sök grävtillstånd och TA-plan i tid inför sommaren

Under perioden 1 juni–31 augusti kommer handläggningstiden för inkommande trafikanordningsplaner och grävtillstånd vara 25 arbetsdagar (fem veckor) per ärende.

Vi uppmanar dig att inkomma med ditt ärende i god tid så att du kan fullfölja sommarens arbeten som planerat. 

Grävning och schaktning

Grävning och schaktning på kommunens mark styrs av föreskrifter i kommunens lokala ordningsregler. Du som har tänkt att gräva eller schakta på kommunens mark måste först söka tillstånd hos kommunen. 

Ansökan

Du gör din ansökan genom e-tjänsten "Ansök om schakttillstånd". Ansökan behöver vara godkänd innan du sätter igång med arbetet. Du behöver också ansöka om en trafikordningsplan.

Gräva inom ett vattenskyddsområde

Du ska alltid kontakta miljöavdelningen innan du gräver inom vattenskyddsområde. För att få gräva inom vattenskyddsområdet behöver du tillstånd enligt vattenföreskrifterna.

Uppställning av arbetsfordon kan också kräva tillstånd beroende på i vilken skyddszon uppställningen planeras.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska använda kommunens mark på ett sätt som påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten för gång, cykel eller biltrafiken behöver du ansöka om en trafikanordingsplan (TA-plan). Det kan exempelvis handla om att du ska gräva för att göra ett ledningsarbete, sätta upp en byggställning, ställa ut en container för hantering av byggmaterial eller arrangera ett evenemang. 

Syftet med en TA-plan är att bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet. Den ska också skapa en säkrare trafikmiljö för alla typer av trafik. TA-planen är också en viktig del i entreprenörens arbetsmiljöplan. Eftersom arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som endast väghållaren råder över och får besluta om åtgärder för.

I en TA-plan är det särskilt viktigt att ta hänsyn till de oskyddade trafikanterna och att prioritera framkomlighet för kollektivtrafik och räddningstjänst. Trafikanordningarna och uppmärkningen ska vara tydlig och enkel att förstå för alla som rör sig i trafiken.

Viktigt att tänka på när du ska ansöka

 • När du söker tillstånd för en trafikanordningsplan förbinder du dig att följa det som står skrivet i kommunens bestämmelser för arbeten på kommunal mark.
 • Trafikanordningsplanen ska godkännas av kommunen innan arbete får påbörjas.
 • Handläggningstiden är 15 arbetsdagar. Vid stora arbeten är handläggningstiden längre. Akuta åtgärder prioriteras.
 • Det är viktigt att ansökan är komplett. Vi kan inte handlägga ansökningar med brisfällig information.
 • I vissa fall krävs även markupplåtelse, exempel på detta är:
  • Byggetablering,
  • byggställning,
  • container,
  • skylift,
  • evenemang.

Innan du ansöker

I de flesta fall rekommenderar vi att du anlitar ett konsultföretag som kan trafikanordningar och säkerhet vid arbetsplats för att upprätta TA-planen. Detta för att underlätta för dig. Ju noggrannare TA-planen är ifylld, desto snabbare blir handläggningen. Är TA-planen undermålig kan det ta längre tid. 

Var ute i god tid. Tänk på att om två aktörer vill agera på samma plats, är det den som ansöker först som får tillståndet/godkännandet. 

Nyttja gärna kontaktuppgifterna till andra aktörer för att samordna era verksamheter.

Ansök om trafikanordningsplan (TA-plan)

Såhär gör du för att ansöka:

Om det är första gången du gör en ansökan, välj då den högra fliken "Registrera dig". Ange din e-postadress och välj ett lösenord.

Du kommer då att få ett e-postmeddelande om att du ska verifiera din e-postadress. När du gjort det kommer du in i e-tjänsten och kan då registrera dig och göra din ansökan.

Får du inget e-postmeddelande för verifiering av din e-postadress? Kolla skräpposten.

Taxor och avgifter

Det tillkommer avgifter när du ansöker om en TA-plan.

 • Handläggning av ansökan om TA-plan – 1 718 kronor.
 • Tidsbunden taxa (per påbörjad vecka från och med andra veckan) – 1 000 kronor.
 • Ändring av beviljad TA-plan – 750 kronor.
 • Förlängning av tidigare godkänd ansökan – 750 kronor.

Sanktionsavgifter tillkommer vid saknade uppgifter, eller andra missar.

 • Avsaknad av TA-plan – 12 194 kronor.
 • Avstängning inte utförd enligt godkänd TA-plan – 12 194 kronor.
 • Ingen begärd tidsförlängning begärd innan slutdatum passerat – 6 097 kronor/per vecka.
 • Saknad av informationsskylt – 2 439 kronor.
 • Bristande snöröjning eller halkbekämpning. TA-material kvarlämnat efter avslutat arbete – 6 651 kronor. 

Relaterad information