Offentlig upphandling

Här hittar du aktuella offentliga upphandlingar och hjälp kring hur ditt företag ska göra för att lämna anbud till Enköpings kommun.

För dig som företagare finns det goda affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor. Varje år upphandlar Enköpings kommun varor och tjänster för cirka 2,4 miljarder kronor. I Sverige omsätter offentlig upphandling cirka 800 miljarder kronor.

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi gör våra upphandlingar och inköp. Alla köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet behöver ska upphandlas. En upphandlande myndighet får inte vända sig direkt till endast en leverantör utom i få, särskilt angivna situationer. För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

Se våra upphandlingar

Du kan se både våra pågående och kommande upphandlingar. Våra pågående upphandlingar visas i verktyget Opic. Våra kommande upphandlingar visas i verktyget Tendsign.

Lämna anbud

Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller med för första gången.

Lämna anbud via Mercell TendSign

För att lämna anbud måste du skapa ett kostnadsfritt konto hos Mercell TendSign.

Du kan vända dig till Mercell som är systemleverantören av TendSign om du har frågor om systemet:

Telefon: 0771–440 200

E-post: tendsignsupport@mercell.com

När upphandlingen är annonserad sker kommunikationen via upphandlingssystemet. Det är viktigt att du håller koll på brytdatum samt förbereder ditt anbud noggrant.

Att tänka på vid anbuds­givning

 • Ställ skriftliga frågor i ett tidigt skede vid funderingar eller synpunkter på upphandlingsdokumentet.
 • Kontrollera att information som begärts verkligen finns med i ditt anbud.
 • Undvik att lämna information som inte efterfrågats
 • Skicka inte in bilagor som inte efterfrågats.
 • Strukturen i systemet ska följas.
 • Tänk på att reservationer kan medföra ett anbud måste förkastas.
 • Se till att samtliga ska-krav i upphandlingen uppfylls.
 • För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas.

Checklista

 • Har jag svarat på alla frågor?
 • Har jag bifogat alla begärda handlingar?
 • Är anbudet genomfört enligt anvisningarna?

Träffa en tjänsteperson

Vi på inköpsavdelningen träffar gärna dig och ditt företag för att berätta mer om hur vi jobbar med kommunens inköp. Vi kan också berätta hur en upphandling går till och hur du gör för att delta i våra upphandlingar.

Observera att vi inte kan svara på frågor om pågående upphandlingar. Frågor om pågående upphandlingar behöver ställas via vårt upphandlingssystem så att alla anbudsgivare får samma information.

Anmäl intresse för att delta i direkt­upphandlingar

Ni som företagare kan anmäla ert intresse så att ni kan bli kontaktade när lämpliga direktupphandlingar genomförs.

Myndigheten får direktupphandla:

 • när avtal saknas och värdet understiger gränsvärdet för direktupphandling.
 • när inga, eller endast olämpliga anbudsansökningar eller anbud lämnats i en upphandling.
 • vid synnerlig brådska eller synnerliga skäl.
 • när det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör på grund av tekniska skäl, att det utgör en unik konstnärlig prestation eller om det skyddas av ensamrätt.

Intresselistan underlättar för kommunens verksamheter att få en överblick över tänkbara leverantörer. Det är därmed uppskattat om ni har en uppdaterad webbsida samt ger en tydlig beskrivning av ert företag i formuläret.

Observera att intresseanmälan inte är någon garanti för att erhålla en förfrågan vid direktupphandling.

Direktupphandlingsgränser

Det finns två olika direktupphandlingsgränser för Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Direktupphandling får göras när kontraktets värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen 700 000 kr (LOU) och 1 200 00 kr (LUF).
För sociala tjänster och andra särskilda tjänster är gränsvärdet 8 109 450 kr (LOU) och LUF 10 812 600 kr (LUF)

Regler för offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det övergripande regelverket för offentlig upphandling i Sverige. Det gäller för upphandlande myndigheter om inköpet inte omfattas av någon av de andra upphandlingslagarna. Upphandlande myndigheter är till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner.

De styrande regelverken inom offentlig upphandling är enlig nedan. I första hand styrs upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145),
 • lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) samt
 • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet LUFS (2011:1029) och lagen om koncessioner LUK (2016:1147).

Tröskelvärden

När en vara eller tjänst ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- eller understiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena är gemensamma för hela EU.

Direktupphandling

Direktupphandling får användas endast när upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl.

Konkurrensverket

Tillsynsmyndighet för offentlig upphandling är Konkurrensverket. Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. De arbetar också för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Skatteverket

Enköpings kommun omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) och har en skyldighet att kontrollera en leverantörs fullgörande av betalningsskyldighet av skatter och avgifter. Kontrollen omfattar också underleverantörer.

Kontrollen ska även motverka svart arbetskraft och osund konkurrens från oseriösa företag.

Vid upphandling och löpande under avtalstiden kan kommunen begära information från Skatteverket om hur leverantörer och underleverantörer sköter sina skatteregistreringar och sina skattebetalningar.

Upphandlingsmyndighetens anbudsskola

Ta del av Anbudsskolans material, där du får tips och information som utvecklar dig som anbudsgivare. Del ett handlar om hur det går till att lämna anbud till offentlig sektor, var upphandlingarna finns och om det går att lämna ett perfekt anbud. Del två handlar om vad som händer efter tilldelningsbeslutet, vilka rättigheter och möjligheter som finns och hur anbudet kan förbättras.