Lämna förslag eller synpunkter

Enköpings kommun vill gärna få in förbättringsförslag, synpunkter och idéer. Det gör att vi kan förbättra den kommunala verksamheten.

Lämna förslag eller synpunkter på våra verksamheter

Du kan lämna förslag eller synpunkter på kommunens verksamheter och förvaltningar via vårt formulär. Den här vägen är oftast den snabbaste vägen att ta, när du vill få till en förändring eller förbättring. 

Dina förslag eller synpunkter skickas till kommunens kontaktcenter. De tar sedan ditt ärende vidare till rätt person eller verksamhet. 

Ring eller mejla

Lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag innebär att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

Så lång tid tar det

Ett ärende som skickas som medborgarförslag kan ta upp till ett år att behandla från det att förslaget väcktes på kommunfullmäktige.

Det kan därför vara bättre att du istället kontaktar berörd förvaltning, verksamhet eller nämnd, politiker direkt, via kontaktuppgifterna ovan.

Om medborgarförslag

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige eller ansvarig nämnd kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas.

Om fullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet ska fullmäktige informeras om styrelsens eller nämndens beslut.

Om fullmäktige överlåtit medborgarförslaget till kommunstyrelsen eller annan nämnd och det under beredningen av medborgarförslaget framgår Rapport 10 (16) 2020-04-14 att ansvaret för ärendet bör flyttas till en annan nämnd får fullmäktiges ordförande besluta om byte av ansvarig nämnd.

Ett medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det motionen väcktes. Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober

Vem får lämna in medborgarförslag?

Alla som bor i Enköpings kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommun­fullmäktige.

  • Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun för att få lämna in ett förslag.
  • Medborgarförslagen kan endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde.
  • Det får inte heller beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.
  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
  • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer
  • får inte ta upp flera ämnen av olika slag
  • väcks genom att fylla i webbformuläret (nedan formulär) på den här webbplatsen (enkoping.se)

Processen för ditt ärende

  • Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde.
  • Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Nämnden kan också få i uppdrag att besluta om förslaget.

Medborgarförslaget ska behandlas inom sex månader, allra senast inom ett år från det att förslaget väcktes på kommunfullmäktige.

Använd vårt formulär för medborgarförslag

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa att du är medborgare i kommunen och har rätt att lägga medborgarförslag. Den rättsliga grunden för personuppgifts­behandlingen är allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgifts­behandlingen. Du når kommunstyrelsen genom att mejla till kommunen@enkoping.se.

Relaterad information